Olsztyn 26.01.2004.

Nasz znak :
SZS/ /2004

W/g rozdzielnika

DRUYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
SZKÓ PODSTAWOWYCH
W SZACHACH w 2004 roku

 • Warmisko-Mazurski Szkolny Zwizek Sportowy

  Zawody odbd si w dniu 2 kwietnia (pitek) w Zespole Szkó Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie przy ul.Batyckiej 37 a o godzinie 10.00.

  W zawodach moe uczestniczy reprezentacja kadej szkoy pod warunkiem zgoszenia si w miejscu rozgrywek do godziny 9.45 i opaceniu wpisowego w wysokoci 15 z.

  Druyna skada si z trzech chopców i jednej dziewczynki urodzonych w 1991r. i modszych z jednej szkoy. Zamiast chopca moe gra dziewczynka, minimalny skad druyny to 3 osoby.
  Kolejno zawodników wpisana na druku zgoszenia (bezporednio przed zawodami ) nie moe ulec zmianie w trakcie zawodów. Zawodnicy rezerwowi wchodz zawsze na ostatni szachownic .

  System rozgrywek uzaleniony bdzie od iloci startujcych szkó :

 • 5-8 szkó - system koowy "kady z kadym"
 • 9-12 szkó - eliminacje w 2 grupach , nastpnie finay A , B , C z zaliczeniem wyników z eliminacji.
 • 13 szkó i wicej - system szwajcarski na dystansie 7 rund.
 • Przewidywany czas trwania zawodów - okoo 5 godzin.
 • Tempo gry : P'20 - 20 minut na ca parti dla kadego zawodnika.

  Kolejno zajtych miejsc ustala si na podstawie :
  1. Iloci punktów meczowych ( zw -3 , rem -2 , por -1 , walk- 0 )
  2. Iloci maych punktów ( zw -1 ; rem - 0,5 ; por - 0 , walk - 0 )
  3. Lepszego wyniku na 1 i kolejno dalszych szachownicach

  Opiekun lub kapitan druyny przed zawodami ma obowizek przedstawi sdziemu :

 • list zawodników potwierdzon przez dyrektora szkoy
 • aktualne legitymacje szkolne wszystkich zawodników
 • Po zweryfikowaniu skadu naley wypeni druk zgoszenia w/g instrukcji sdziego.

 • Puchary dla druyn za zajcie miejsc I - III , dyplomy za zajcie miejsc I - VI .
 • Zawodnicy zwyciskich druyn otrzymaj medale , warunkiem otrzymania medalu przez zawodnika rezerwowego jest rozegranie 30% partii .

  Istnieje moliwo zamówienia obiadu w cenie 3,30 z. Zamówienia na obiady naley zgasza telefonicznie pod numerem 5275191 w.54 w terminie do dnia 26 marca 2004 .