DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA JUNIORÓW 2005
Samborowo 10-11.12.2005
| regulamin | komunikat | wyniki |
Regulamin

 1. CEL

 2. - Wyłonienie Drużynowego Mistrza Województwa Juniorów na rok 2005
  - Ustalenie drużyny awansującej do II ligi w roku 2006.

 3. ORGANIZATOR

 4. - Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy w Olsztynie
  - współorganizator ustalony przez Zarząd WMZSzach

 5. TERMIN I MIEJSCE

 6. Mistrzostwa rozegrane zostaną w dniach 10-11.12 2005. Miejsce zawodów podane zostanie w komunikacie organizacyjnym.

 7. UCZESTNICTWO

 8. W Mistrzostwach mogą brać udział drużyny zgłoszone przez kluby zrzeszone w WMZSzach mające opłaconą składkę członkowską.
  Termin pisemnych zgłoszeń upływa 26.11.2005.
  Wpisowe do Mistrzostw wynosi 100 zł od drużyny + opłata klasyfikacyjno rankingowa.

 9. AWANS

 10. Awans do II ligi juniorów 2006 uzyska zwycięzca rozgrywek.

 11. SKŁAD DRUŻYNY I PRZEPISY TECHNICZNE

 12. Drużyna składa się z zawodników posiadających obywatelstwo polskie w następującej kolejności szachownic: 2 juniorów do lat 18 (rocznik 1987 i młodsi) 2 juniorów młodszych do lat 14 (rocznik 1991 i młodsi), 1 juniorka do 18 lat, 1 juniorka młodsza do 14 lat.
  Do drużyny można zgłosić dowolną ilość zawodników i zawodniczek rezerwowych.
  Kolejność zawodników podana w składzie zweryfikowanym na odprawie technicznej nie może ulec zmianie w czasie zawodów. Juniorka może być wystawiona na szachownicy juniora, ale bez prawa powrotu na szachownicę juniorki. Juniorka młodsza zgłoszona na szachownicy juniorki młodszej może być wystawiana w składzie na szachownicę juniorki, z prawem powrotu na szachownicę juniorki młodszej przy zachowaniu kolejności "układu drabinkowego". Analogicznie junior młodszy może grać na szachownicy juniora z prawem powrotu na swoją szachownicę.
  Skład drużyny należy zgłosić na piśmie sędziemu głównemu najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rundy. Brak zgłoszenia składu na I rundę powoduje dopuszczenie do gry zawodników ze składu podstawowego, a w dalszych rundach zawodników z poprzedniej rundy.
  Kapitanem drużyny może być zawodnik lub inny członek ekipy klubu. Kapitan, w czasie rundy, ma prawo w obecności sędziego wyrazić zawodnikowi własnej drużyny opinię na temat przyjęcia propozycji remisowej słowami „tak” lub „nie”. Inne kontakty zawodnik-kapitan są zabronione.
  Zawodnik występujący w drużynie musi być członkiem klubu na dzień 31 października 2004 , można zgłosić 1 zawodnika nie spełniającego tego warunku (dotyczy również II, I oraz ekstraligi).

 13. SYSTEM ROZGRYWEK

 14. System rozgrywek podany zostanie na odprawie technicznej i będzie uzależniony od ilości zgłoszeń.

 15. TEMPO GRY I PRZEPISY

 16. 60 minut na partię dla każdego zawodnika.
  Obowiązują przepisy gry zawarte w Kodeksie Szachowym z 2005 r.

 17. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW

 18. Kolejność miejsc drużyn ustala się na podstawie:
  1. Ilości punktów meczowych ( zw - 2 ; rem -1 ; por - 0 )
  2. Ilości małych punktów ( zw - 1 ; rem - 0,5 ; por - 0 )
  3. Lepszy wynik na pierwszej i w razie potrzeby na dalszych szachownicach.
  O kolejności miejsc na szachownicach decyduje :
  1. Ilość zdobytych punktów
  2. Wynik procentowy
  3. Wynik rankingowy
  4. Miejsce drużyny.


 19. NAGRODY

 20. Zwycięska drużyna otrzymuje puchar i 7 złotych medali.
  W przypadku udziału minimum 8 drużyn medale otrzymają również drużyny z miejsca 2 i 3.
  Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymają dyplomy.
  Najlepsi zawodnicy na szachownicach otrzymają nagrody pieniężne, na nagrody przeznacza się 75 % wpisowego.
  Zarząd WMZSzach planuje dofinansować zwycięzcy rozgrywek udział w rozgrywkach II ligi 2006.

 21. ZGŁOSZENIA

 22. Kluby dokonują pisemnego zgłoszenia do WMZSzach listem, a w osobnej zaklejonej kopercie zgłaszają imienny skład drużyny na załączonym druku w obowiązującym terminie do dnia 26.11.2005.
  Koperty ze składami zostaną otwarte podczas odprawy technicznej. Podczas odprawy technicznej sędzia główny dokonuje weryfikacji zawodników zgłoszonych przez kluby.
  Kapitan drużyny przedstawia sędziemu głównemu do weryfikacji następujące dokumenty:
   - I odcinki kart ewidencyjnych wszystkich zawodników
   - legitymację szachową każdego zawodnika z wpisaną aktualną kategorią.
   - kopię dowodu opłaty wpisowego na konto WMZSzach.
   - kopię opłaty za zawodnika zagranicznego na konto WMZSzach
  W rozgrywkach wojewódzkich licencje nie obowiązują!!!

 23. SĘDZIOWANIE

 24. Mistrzostwa prowadzi sędzia główny zatwierdzony przez Kolegium Sędziów WMZSzach. Sędzia główny zatwierdza asystentów.
  Od decyzji sędziego prowadzącego mecz przysługuje odwołanie do sędziego głównego w ciągu 1 godziny od zakończenia rundy.
  Sędzia główny po rozpatrzeniu odwołania wydaje orzeczenie najpóźniej przed rozpoczęciem następnej rundy.
  Decyzje sędziego głównego, w ciągu 3 dni od zakończenia Mistrzostw podlegają zaskarżeniu do kolegium sędziów WMZSzach.
  W sprawach nie unormowanych regulaminem decyzje podejmuje zarząd WMZSzach.

góra